REGULAMIN - Biebrzański Bieg Łosia

Odliczanie dat na stronę
Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin Biebrzańskiego „Biegu Łosia” 2019

  CEL IMPREZY
1) Promowanie atrakcyjnych miejsc w Biebrzańskim Parku Narodowym i gminie Goniądz i jako obszarów przyjaznych turystyce aktywnej i do uprawiania sportu i rekreacji.
2) Promocja Biebrzańskiego Parku Narodowego, Gminy Goniądz i Nadleśnictwa Knyszyn
3) Promowanie zdrowego stylu życia.
 
ORGANIZATORZY
Burmistrz Goniądza;  Biebrzański Park Narodowy; Nadleśnictwo Knyszyn
 
TERMIN i MIEJSCE
1)      Bieg odbędzie się 29 czerwca 2019 roku. Start -  pole biwakowe "Bóbr" Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy. Meta - plaża miejska w Goniądzu przy ulicy Demokratycznej. Trasa przebiega  drogami asfaltowymi, gruntowymi i leśnymi.
2)      Biuro Zawodów - pole biwakowe "Bóbr" Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu.  Biuro czynne w godz. 8.30 - 10:30.  Rozpoczęcie zawodów godz. 11:00
3)      Biuro Zawodów będzie również czynne w dniu 28 czerwca od godziny 14.00-do 19.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu, Stary Rynek 23.
 
UCZESTNICTWO
1)      W biegach mogą brać udział  osoby powyżej 15 roku życia,  legitymujący się dobrym stanem zdrowia i posiadający zaświadczenia lekarskie lub składający oświadczenie stwierdzające zdolność do biegania na własną  odpowiedzialność.
2)      Dzieci i młodzież do lat 18 winny przedłożyć zgodę na udział w biegu podpisaną przez rodziców bądź prawnych opiekunów.
 
KATEGORIE WIEKOWE 
1.       K/M Do 19
2.       K/M  20-29
3.       K/M  30-39
4.        K/M 40-49
5.       K/M  50-59
6.       K/M 60-69
7.       K/M 70-79
8.       KM  80+
POTWIERDZENIE WIEKU UCZESTNIKA:  
Każdy indywidualny uczestnik biegu podczas zapisów w biurze zawodów okazuje dokument tożsamości ze zdjęciem.
    
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
1.      Bieg  zostanie  przeprowadzony na dystansie 10  km. Plan godzinowy:
1)      8.30-10:30 odbiór pakietów startowych; rozgrzewka;
2)      10:55 przejście na linię startu;
3)      11:00 start biegu;
4)      12.45 zakończenie biegu;
5)      13:30 dekoracja zwycięzców.
2.      W dniu 29 czerwca 2019 r. będzie można skorzystać, przed rozpoczęciem Biegu, z bezpłatnego transportu na trasie Goniądz - Osowiec –Twierdza  i Goniądz – Osowiec -Twierdza  po zakończeniu zawodów.
 
 PAKIETY STARTOWE
Pakiet startowy składa się z: numeru startowego z chipem do pomiaru czasu; kompletu agrafek; medalu na mecie; zupy regeneracyjnej po biegu (wydawana na podstawie numeru startowego); napoju na trasie; możliwe dodatkowe niespodzianki w miarę pozyskanych partnerów.
 
 ZGŁOSZENIA i ZAPISY
Zgłoszenia, zapisy oraz wpisowe przyjmowane będą  elektronicznie na stronie internetowej Biegu www.biegbiebrzanski.pl oraz  w biurze zawodów  w dniu 29 czerwca 2019 od godz. 8.30 do godz.10.30. Także   w dniu 28 czerwca od godziny 14.00 do 19.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu, Stary Rynek 23.
1.      Bieg obsługuje firma DATASPORT. W razie jakichkolwiek problemów z zapisami prosimy o kontakt na adres biegbiebrzanski@gmail.com  lub DATASPORT biuro@datasport.pl.
2.      Zgłoszenia online zostaną zawieszone 26 czerwca 2019 r. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów, w godzinach działania biura.
3.      Wszyscy uczestnicy startujący w biegu, którzy dokonają pełnej rejestracji, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
4.      Rejestracja do biegu oznacza akceptację Regulaminu.
 
WPISOWE
Wysokość wpisowego wynosi 35  zł, w dniu zawodów 45 zł. Opłaty wnosi się przy zgłoszeniu drogą elektroniczną lub przy zgłoszeniu w dniu Biegu w biurze zawodów. Opłata nie podlega zwrotowi nawet jeśli uczestnik nie weźmie udziału w biegu.
 
NAGRODY
W każdej kategorii wiekowej przewidziane są następujące nagrody indywidualne za miejsca 1-3: dyplom, upominek lub nagroda rzeczowa.
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1)      Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2)      Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na koszt własny.
3)      Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność, a dzieci za pisemną zgodą rodziców.
4)      Podczas Biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu okrycia wierzchniego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.
5)      Do wydzielonej strefy startu, maja wejście tylko zweryfikowani uczestnicy z widocznym numerem startowym.
6)      Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
7)      Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NW na czas trwania biegu.
8)      Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
9)      Organizator zapewnia na trasie punkt z wodą.
10)  Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione/zagubione w trakcie trwania Imprezy.
11)  Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
12)  Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub jej przerwania bez podawania przyczyn.
13)  Wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
14)  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
15)  Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej i dbałości o porządek na terenie organizacji zawodów.
16)  We wszystkich sprawach nie ujętych w Regulaminie decyzja należy do Organizatora
17)  Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. 
 
 
 
z  up. Burmistrza Goniądza
Sławomir Moczydłowski

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego