REGULAMIN - Biebrzański Bieg Łosia

Odliczanie dat na stronę
Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin  Biebrzańskiego  „Biegu Łosia” 2020
 


CEL IMPREZY
1) Promowanie atrakcyjnych miejsc w Biebrzańskim Parku Narodowym i gminie Goniądz jako obszarów przyjaznych turystyce aktywnej i do uprawiania sportu i rekreacji.
2) Promocja Biebrzańskiego Parku Narodowego, Gminy Goniądz i Nadleśnictwa Knyszyn
3) Promowanie zdrowego stylu życia.

ORGANIZATORZY
Burmistrz Goniądza; Biebrzański Park Narodowy; Nadleśnictwo Knyszyn, Goniądzki Serwis Turystyczny-www.goniadz.info.pl

TERMIN i MIEJSCE
1) Bieg odbędzie się 22 sierpnia 2020 roku. Start - Meta - plaża miejska w Goniądzu przy ulicy Demokratycznej. Trasa przebiega drogami asfaltowymi, gruntowymi i leśnymi.
2) Biuro Zawodów - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goniądzu ul. Demokratyczna –plaża miejska. Biuro czynne w godz. 8.30 - 11:30. Rozpoczęcie zawodów godz. 12:00


UCZESTNICTWO
1) W biegach mogą brać udział osoby powyżej 15 roku życia, legitymujący się dobrym stanem zdrowia i posiadający zaświadczenia lekarskie lub składający oświadczenie stwierdzające zdolność do biegania na własną odpowiedzialność.
2) Dzieci i młodzież do lat 18 winny przedłożyć zgodę na udział w biegu podpisaną przez rodziców bądź prawnych opiekunów.

POTWIERDZENIE WIEKU UCZESTNIKA:

Każdy indywidualny uczestnik biegu podczas zapisów w biurze zawodów okazuje dokument tożsamości ze zdjęciem.

KATEGORIE WIEKOWE
1. K/M Do 19
2. K/M 20-29
3. K/M 30-39
4. K/M 40-49
5. K/M 50-59
6. K/M 60-69
7. K/M 70-79
8. KM 80+

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
1. Bieg zostanie przeprowadzony na dystansie 10 km. Plan godzinowy:
1) 8.30-11:15 odbiór pakietów startowych; rozgrzewka;
2) 11:55 przejście na linię startu;
3) 12:00 start biegu;
4) 13.30 zakończenie biegu;
5) 14.00 dekoracja zwycięzców.
2. W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią mogą nastąpić zmiany w planie zawodów.


PAKIETY STARTOWE
Pakiet startowy składa się z: numeru startowego z chipem do pomiaru czasu; kompletu agrafek; medalu na mecie; po biegu zupy regeneracyjnej, upominku rzeczowego, napoju na trasie; możliwe dodatkowe niespodzianki w miarę pozyskanych partnerów.


ZGŁOSZENIA i ZAPISY
 Zgłoszenia, zapisy oraz wpisowe przyjmowane będą elektronicznie –informacje na stronie internetowej Biegu www.biegbiebrzanski.pl oraz w biurze zawodów w dniu 22 sierpnia 2020 od godz. 8.30 do godz.10.30.
1. Bieg obsługuje firma DATASPORT. W razie jakichkolwiek problemów z zapisami prosimy o kontakt na adres biegbiebrzanski@gmail.com lub DATASPORT biuro@datasport.pl.
2. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 17 sierpnia 2020 r. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów, w godzinach działania biura.
3. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu, którzy dokonają pełnej rejestracji, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
4. Rejestracja do biegu oznacza akceptację Regulaminu.

WPISOWE
Wysokość wpisowego wynosi 35 zł, w dniu zawodów 50 zł. Opłaty wnosi się przy zgłoszeniu drogą elektroniczną lub przy zgłoszeniu w dniu Biegu w biurze zawodów. Opłata nie podlega zwrotowi nawet jeśli uczestnik nie weźmie udziału w biegu.

NAGRODY
W każdej kategorii wiekowej przewidziane są następujące nagrody indywidualne za miejsca 1-3: dyplom, upominek lub nagroda rzeczowa.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2) Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na koszt własny.
3) Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność, a dzieci za pisemną zgodą rodziców.
4) Podczas Biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu okrycia wierzchniego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.
5) Do wydzielonej strefy startu, mają wejście tylko zweryfikowani uczestnicy z widocznym numerem startowym.
6) Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
7) Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NW na czas trwania biegu.
8) Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
9) Organizator zapewnia na trasie punkt z wodą.
10) Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione/zagubione w trakcie trwania Imprezy.
11) Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
12) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub jej przerwania bez podawania przyczyn.
13) Wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
14) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
15) Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej i dbałości o porządek na terenie organizacji zawodów.
16) We wszystkich sprawach nie ujętych w Regulaminie decyzja należy do Organizatora
17) Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne.
18) Ze względu na pandemię COVID-19 Regulamin i zasady organizacji Biegu mogą być dostosowane do wymagań wynikających z przepisów szczegółowych


w imieniu organizatorów - Artur Wiatr
Biebrzański Park Narodowy

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego