REGULAMIN - Biebrzański Bieg Łosia

Odliczanie dat na stronę
Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin  Biebrzańskiego  „Biegu Łosia” 2020
 
CEL IMPREZY
1)      Promowanie atrakcyjnych miejsc w Biebrzańskim Parku Narodowym i gminie Goniądz jako obszarów przyjaznych turystyce aktywnej i do uprawiania sportu i rekreacji.
2)      Promocja Biebrzańskiego Parku Narodowego, Gminy Goniądz i Nadleśnictwa Knyszyn
3)      Promowanie zdrowego stylu życia.
 
ORGANIZATORZY
Burmistrz Goniądza;  Biebrzański Park Narodowy; Nadleśnictwo Knyszyn, Goniądzki Serwis Turystyczny-www.goniadz.info.pl
 
TERMIN i MIEJSCE
1)      Bieg odbędzie się 21 czerwca 2020 roku. Start - Meta - plaża miejska w Goniądzu przy ulicy Demokratycznej. Trasa przebiega  drogami asfaltowymi, gruntowymi i leśnymi.
2)      Biuro Zawodów -  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goniądzu ul. Demokratyczna –plaża miejska.  Biuro czynne w godz. 8.30 - 11:30.  Rozpoczęcie zawodów godz. 12:00
3)      Biuro Zawodów będzie również czynne w dniu 20 czerwca 2020 od godziny 14.00-do 19.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goniądzu-plaża miejska. .
 
UCZESTNICTWO
1)      W biegach mogą brać udział  osoby powyżej 15 roku życia,  legitymujący się dobrym stanem zdrowia i posiadający zaświadczenia lekarskie lub składający oświadczenie stwierdzające zdolność do biegania na własną  odpowiedzialność.
2)      Dzieci i młodzież do lat 18 winny przedłożyć zgodę na udział w biegu podpisaną przez rodziców bądź prawnych opiekunów.
 
KATEGORIE WIEKOWE

1.       K/M  do 19
2.       K/M  20-29
3.       K/M  30-39
4.       K/M  40-49
5.       K/M  50-59
6.       K/M  60-69
7.       K/M  70-79
8.       KM     80+

POTWIERDZENIE WIEKU UCZESTNIKA:
  Każdy indywidualny uczestnik biegu podczas zapisów w biurze zawodów okazuje dokument tożsamości ze zdjęciem.
 
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
1.      Bieg  zostanie  przeprowadzony na dystansie 10  km. Plan godzinowy:
1)      8.30-11:15 odbiór pakietów startowych; rozgrzewka;
2)      11:55 przejście na linię startu;
3)      12:00 start biegu;
4)      13.30 zakończenie biegu;
5)      14.15 dekoracja zwycięzców.
 
 PAKIETY STARTOWE
Pakiet startowy składa się z: numeru startowego z chipem do pomiaru czasu; kompletu agrafek; medalu na mecie; po biegu zupy regeneracyjnej i drugiego dania (wydawana na podstawie numeru startowego); napoju na trasie; możliwe dodatkowe niespodzianki w miarę pozyskanych partnerów.
  
ZGŁOSZENIA i ZAPISY
  1.   Zgłoszenia, zapisy oraz wpisowe przyjmowane będą  elektronicznie –informacje na stronie internetowej Biegu www.biegbiebrzanski.pl oraz  w biurze zawodów  w dniu 21 czerwca 2020 od godz. 8.30 do godz.10.30.
  2. Bieg obsługuje firma DATASPORT. W razie jakichkolwiek problemów z zapisami prosimy o kontakt na adres biegbiebrzanski@gmail.com  lub DATASPORT biuro@datasport.pl.
  3.  Zgłoszenia online zostaną zawieszone 17 czerwca 2020 r. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów, w godzinach działania biura.
  4.   Wszyscy uczestnicy startujący w biegu, którzy dokonają pełnej rejestracji, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
  5.  Rejestracja do biegu oznacza akceptację Regulaminu.
 
WPISOWE
Wysokość wpisowego wynosi 35  zł, w dniu zawodów 50 zł. Opłaty wnosi się przy zgłoszeniu drogą elektroniczną lub przy zgłoszeniu w dniu Biegu w biurze zawodów. Opłata nie podlega zwrotowi nawet jeśli uczestnik nie weźmie udziału w biegu.
 
NAGRODY
W każdej kategorii wiekowej przewidziane są następujące nagrody indywidualne za miejsca 1-3: dyplom, upominek lub nagroda rzeczowa.
  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1)      Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2)      Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na koszt własny.
3)      Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność, a dzieci za pisemną zgodą rodziców.
4)      Podczas Biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu okrycia wierzchniego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.
5)      Do wydzielonej strefy startu, mają wejście tylko zweryfikowani uczestnicy z widocznym numerem startowym.
6)      Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
7)      Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NW na czas trwania biegu.
8)      Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
9)      Organizator zapewnia na trasie punkt z wodą.
10)  Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione/zagubione w trakcie trwania Imprezy.
11)  Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
12)  Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub jej przerwania bez podawania przyczyn.
13)  Wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
14)  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
15)  Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej i dbałości o porządek na terenie organizacji zawodów.
16)  We wszystkich sprawach nie ujętych w Regulaminie decyzja należy do Organizatora
17)  Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. 
 
 
 
w imieniu organizatorów - Artur Wiatr 
 
Biebrzański Park Narodowy
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego